PROGRAMMA TECNICO E D’ESAME PER KYU JUDO 6-10 ANNI

PARTE GENERALE

VI KYU BIANCA GIALLA REI (Saluto) – UKEMI (Cadute) – Ushiro Ukemi V KYU GIALLA UKEMI (Cadute) – (Yoko Ukemi) V KYU GIALLA ARANCIONE Ukemi (Cadute) Kaiten Ukemi 2°
IV KYU ARANCIONE Ukemi (Cadute) Kaiten Ukemi 3° + Shizei NAGE WAZA

VI KYU BIANCA GIALLA TAI OTOSHI
V KYU GIALLA O SOTO GARI / UKI GOSHI e/o O GOSHI
V KYU GIALLA ARANCIONE IPPON SEOI NAGE / O UCHI GARI e/o KO UCHI GARI
IV KYU ARANCIONE HIZA GURUMA

KATAME-WAZA

VI KYU BIANCA GIALLA KUZURE KESA GATAME o YOKO SHIHO GATAME
V KYU GIALLA YOKO SHIHO GATAME
V KYU GIALLA ARANCIONE C.S. + 1 HAIRI KATA (Uke quadrupedica, Tori di fianco)
IV KYU ARANCIONE C.S. + 1 HAIRI KATA (Uke quadrupedica, Tori di fronte / Torì tra le gambe di Uke)

RENRAKU-WAZA – KAESHI-WAZA

IV KYU ARANCIONE Ren Raku: 1 Nage – Nage, 1 Nage – Katame Kaeshi : 1 Nage – Nage, 1 Katame – Katame

KATA’

IV KYU ARANCIONE 1° Gruppo Serioku Seiryoku zen’yo kokumintaiku no kata.

PROGRAMMA TECNICO E D’ESAME PER KYU JUDO 11 – 14 ANNI

PARTE GENERALE

V KYU GIALLA Significato di JU-DO – REI (Saluto) – UKEMI (Cadute) Ushiro Ukemi 3°, Yoko Ukemi 1°, Kaiten Ukemi I° grado

IV KYU ARAN KUMI KATA – UKEMI (Cadute), Yoko Ukemi 3°, Kaiten Ukemi 2° grado.  IV KYU A/ V SHIZEI (Posizioni) – Ukemi (Cadute) c.s + 3° Grado di kaiten

III KYU VERDE SHINTAI (Spostamenti), – Ukemi C.S. + Mae Ukemi 3°  II KYU BLU KUZUSHI – TSUKURI – KAKE (Suddivisione della Tecnica, Squilibrio, Adattamento, Proiezione)

I KYU MARRONE KUZUSHI – TSUKURI – KAKE (Suddivisione della Tecnica, Squilibrio, Adattamento, Proiezione)

NAGE – WAZA

V KYU GIALLA TAI OTOSHI – O SOTO GARI – UKI GOSHI

IV KYU ARAN IPPON SEOI NAGE – O UCHI GARI – DE ASHI BARAI

IV KYU A/ V HIZA GURUMA – SASAE TSURIKOMI ASHI – O GOSHI

III KYU VERDE SEOI NAGE – KO UCHI GARI – KO SOTO GARI

II KYU BLU KOSHI GURUMA – OKURI DE ASHI HARAI

I KYU MARRONE HARAI GOSHI – UCHI MATA – TSURI KOMI GOSHI

KATAME – WAZA

V KYU GIALLA YOKO SHIHO GATAME E KUZURE KESA GATAME + FUSEGI E NOGARE KATA

IV KYU ARAN TATE SHIHO GATAME + 1 HAIRI KATA

IV KYU A/ V KAMI SHIO GATAME + 2 HAIRI KATA

III KYU VERDE KATA GATAME + 3 HAIRI KATA

II KYU BLU KUZURE KAMI SHIO GATAME + 4 HAIRI KATA

I KYU MARRONE C.S. + INTRODUZIONE A SHIME E KANSETZU (OKURI ERI JIME E UDE HISHIGI JUJI GATAME)

RENRAKU-WAZA  KAESHI-WAZA

IV KYU – ARAN 1 NAGE-NAGE PRINCIPIO BLOCCARE

IV KYU – A / V C.S. + 1 NAGE-KATAME PRINCIPIO BLOCCARE

III KYU – VERDE C.S. + 1 KATAME-KATAME BLOCCARE – SEGUIRE

II KYU – BLU C.S X 2 APROFITTARE

I KYU – MARRONE C.S. + 1 KATAME NAGE SCHIVARE – ANTICIPARE

Clicca per scaricare il programma completo